Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2013

Reposted frommrzbynek mrzbynek viakrolik krolik
Reposted fromoll oll viakrolik krolik
9638 9b44 500
cuddles
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viacats cats
2365 96b1
Reposted fromnameherhope nameherhope viacats cats
4545 fa50
Reposted fromadriannak adriannak viakrolik krolik
1019 78c5 500
Reposted fromAQ AQ viakrolik krolik
7337 31fa 500

kurahasan:

夜道で遭遇 痴ヌコさん

Reposted fromfileth fileth viakrolik krolik
9347 22db
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 vialust lust
7440 dd21 500
Reposted fromMathiasTausen MathiasTausen viasentymenty sentymenty
4517 9adb
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagosiao gosiao
Pachniesz inteligencją, a to najbardziej pociągający zapach na świecie
Reposted fromxalchemic xalchemic viagosiao gosiao
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viagosiao gosiao
5822 2e01
Reposted fromMeneroth Meneroth viagosiao gosiao
9039 2304
Reposted fromgosiao gosiao

November 03 2013

Reposted fromoll oll
Reposted fromoll oll
Nails
Reposted fromweheartit weheartit viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl